*1911 Trablusgarb Savaşı sonrası Afrika'da son Osmanlı toprağı Lozan'ın bir semti Uşi (Ouchy) antlaşması ile Trablusgarb ve Bingazi ye özerklik verilir ve İtalya buna karşılık Rodos ve 12 Ege adasını Osmanlı'ya geri vermeyi taahhüt eder ama hiçbir zaman bu adalar Osmanlıya geri verilmez.

2. Dünya savaşı sonrası bu adaları İtalya Yunanistan'a verir.

1923 TBMM Hükümetinin imzaladığı Lozan ile 1912 İtalya krallığı-Osmanlı arasında Lozan/Uşi'de imzalanan anlaşma hep kasıtlı olarak karıştırılır. "İnönü 12 Ege adasını Lozan'da verdi" safsatası karalama amaçlı dile gelir.
*1912 Balkan Savaşları ile 500 yıllık topraklarımız neredeyse bir hafta içinde elimizden çıktı. Balkanlar'da tam bir Türk katliamı yaşandı.
*1914 yılında Sarıkamış yenilgisi ve kayıpları yaşanır. Bu son dönem yenilgileri Osmanlı'da ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak travma yaşanmasına neden olmuştu. Osmanlı "Hasta adam" olarak anılmaktaydı.

Savaş Öncesi Osmanlı Demografik Yapısı ve Maliyesinin Durumu nedir?
*1. Dünya savaşı öncesi Osmanlı nüfusu 26.372.000'dir. Türkler'in Nüfusu 13.032.000'dir. Osmanlı'da askerlik hizmeti yalnızca Türk ve Müslüman olanlara aittir. 1.Dünya savaşı boyunca yaklaşık 2.850. 000 kişi askere alınacaktır. Bu rakam Müslüman nüfusun %22'sinin, en dinamik ve üretken kısmının hayatı yıllarca süren askerlikle geçer.

*1. Dünya Savaşı sonunda bir milyonu aşkın şehit, kayıp, esir olarak yitip gidecekti.

*Devletin gelir toplamı 34 milyon liranın 14 milyon lirası dış borç için Duyunu Umumiye el koymuştur.

1. Dünya Savaşı için öngörülen savunma bütçesi 19 milyon liradır. Hazine açık vermektedir. Gelir getiren gümrük, demiryolları, limanlar, bankalar, madenler ve elektrik üretim tesisleri tamamen yabancıların ellerindedir. Türkler çiftçilik, devlet memuru, polis, bekçi, jandarma ve ordu mensubu idiler.

* Müslüman olmayan Rum, Yahudi, Ermeni ve Bulgarlar para getiren üzümcülük, şarapçılık yanında köylüden toplanan ürünlerin pazarlanması, esnaflık, iç dış ticaret, eczacılık, hekimlik, sarraflık, bankacılık, değirmencilik vb yapmaktalar.

* Kapitülasyonlarla yabancılara verilen ayrıcalıklar Osmanlı'yı tam bir sömürge ülkesi haline getirmiştir.

1.Dünya Savaşının Esas Nedeni Nedir?

Batı Avrupa ülkelerinin paylaşım kavgaları 1. Dünya savaşı nedenidir.
*Savaş öncesi Avrupa'da 15. ve 16. yy'dan başlayan sanat ve bilimde gelişmeler, yeni yerlerin keşfi, Sanayi Devrimi, hammadde kaynakları için sömürge imparatorluklarının kurulması, Batı Avrupa Ülkelerinin güçlenmesine neden olur.

İngiltere, Fransa, Rusya aralarında anlaşarak itilaf(bağlaşma) oluştururlar.
* Milli birliklerini kurmada geciken Almanya ve İtalya aralarında anlaşarak ittifak devletlerini oluştururlar.
Almanlar ve İtalyanlar 40 yıllık gecikmeye rağmen son derece radikal, fedakar ve disiplinli çalışmalarıyla sanayide diğerlerinden çok daha ileri gittiler. Almanya ve İtalya'nın da artık güçlü kaynaklara sahip sömürgelere ihtiyaçları vardı.


Osmanlı-Almanya İlişkilerini Özetlersek
1871'den öncesine dayanan Osmanlı - Alman İlişkileri Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın Almanya hayranlığı ile güçlenecektir. Enver Paşa Almanlara çok güvenmekte savaşta onların yanında yer almakla, son dönem savaşlarda kaybedilen toprakların geri alınacağına inanıyordu.
* 1908'lerde İttihat ve Terakki'nin lideri Enver Paşa'nın isteği doğrultusunda yönetilen Osmanlı Devleti her alanda Almanlara yakın siyaset izliyordu.
* 1908-1918 Osmanlı-Alman İlişkisini, "Alman İmparatoru ve Enver Paşa" diye özetleyebiliriz. Çünkü Enver Paşa'nın Almanlarla alacağı hayati kararlarda hanedanın ve diğer nazırların çoğu zaman haberleri bile olmayacaktı.

Almanların İstanbul-Bağdat demiryolu da bu yakınlaşmanın sonucuydu.

Almanlar bu proje ile İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'la arasında tampon bölge oluşturmak istiyordu. Bu proje İngiltere sanayine darbe anlamına gelmektedir. İngilizler bu durum karşısında Rusya ile "Osmanlıyı paylaşma" ve "Boğazları işgal komisyonu" kurarlar.

1.Dünya Savaşı'nın Başlaması
* Akdeniz'de düşman limanlarını bombalayan İki Alman gemisi Çanakkale Boğazı'ndan içeri alınır. Osmanlı bu iki gemiyi satın aldığını ilan eder. Alman Subay ve erler Osmanlı kıyafeti giyer, gemilere Türk bayrağı çekerler. Bu gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rus limanlarını bombalar. 2 Kasım 1914 tarihinde Rusya Osmanlı Devletine savaş ilan eder.
* Çanakkale Boğazını ablukaya alan İngiliz ve Fransız savaş gemileri 3 Kasım da 1914'de Seddülbahir, Ertuğrul, Kumkale ve Orhaniye tabyalarına 17 dakika boyunca misilleme saldırısında bulunurlar. Seddülbahir'de Cephaneliğin isabet almasıyla 81 er, erbaş ve 5 subay şehit olur. Bu olay Osmanlı'nın Çanakkale için ciddi anlamda önlem almasına neden olur. 5 Kasım da İngiltere ve Fransa Osmanlıya savaş ilan ederler.
* 11 Kasım'da Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Rusya'ya savaş ilan eder. Sultan Reşat Halife sıfatının verdiği yetkiye dayanarak "Cihad-ı Mukaddes" ilan eder.

Dünyadaki tüm Müslümanların halifesi olan Osmanlı Padişahının bu çağrısı İslam aleminde hiçbir yankı bulmadığı gibi çoğu Müslüman olan ülkeler İngiltere ile iş birliği yaparak Osmanlı Devleti'ne isyan ederler.

İngiltere etkisindeki Müslümanları daha sonraki aylarda Çanakkale Savaşları'nda Osmanlı'ya karşı savaşırken göreceğiz.