Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Okullar açıldı mı ?

Eğitim , 22 Eylül 2020 Salı, 09:51

Okullar açıldı mı ?
Bugün okul öncesi eğitim çocukları ile ilköğretime yeni başlayanlar (1.sınıflar) okullarına başladılar. Aşamalı olsa da eğitim ve öğretim yılı başladı. Haftada bir gün okula giderek ve kalan altı günü evde ya da sokakta geçirerek eğitim alacaklar , öğrenim görecekler. Geriye kalan tüm öğrenciler , uzaktan kumandalı öğrenim görecekler. Böyle bir eğitim ve öğretim uygulamasının , çocuklarımızın gelişimine olumlu yönde etkileri olacak mı?

Önce okul tanımını yaparak sürdürelim yazımızı. Okul nedir? Okul, okuyup yazma öğretiminden başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin çeşitli derecede toplu öğretimin yapıldığı, verildiği yerlerdir.

İkinci bir tanımı da bir okuldaki öğrencilerle öğretmenlerin ve öteki görevlilerin tümüdür.

Demek ki öncelikle öğretmen ve öğrencilerin birlikte bulunması gerekir. Burada bilim ve sanat bilgisi ve eğitimi verilmeli, bilgiler uygulamalı olarak desteklenmelidir.

Şimdi de okulların amaçlarını inceleyelim: Okulların amaçları nelerdir?

Yasal çerçeve içerisinde ilköğretim kurumları yönetmeliğinde geçen amaçlarımızı birlikte inceleyelim: Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

1-Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

2- Öğrencilere, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsetmek ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

3- Öğrencilerin, ulusal ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

4- Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

5- Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle ulusal kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,

6- Öğrencilere bireysel, toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

7-Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,

8-Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,

9- Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,

10- Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,

11- Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,

12- Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,

13- Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine, bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,

14- Öğrencilere, bilgi yüklemek yerine onlarda zekâyı ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmak, onlara bilgiye ulaşmanın yöntem ve tekniklerini öğretmek,

15- Öğrencileri bilimsel düşünme, çalışma ve araştırma alışkanlığına yöneltmek,

16- Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,

17- Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gerecî, kaynakları ve zamanlarını verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,

öğretim kurumlarının amacıdır.

Bir de eğitimi tanımlamaya çalışalım: Eğitim nedir?

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda insanların düşüncelerinde, tutum ve davranışlarında ve yaşamlarında belirli iyileştirme ve geliştirmeler sağlamaya yarayan düzenli bir süreçtir. Belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma , yetiştirme ve geliştirme işidir.

Yeni kuşakların, toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Kısaca , eğitim, okulun işidir.

Bu tanımlama ve açıklamalardan sonra konumuza yeniden dönelim:

Salt okulöncesi çocukları ile 1.sınıf öğrencilerinin okula başlamasıyla okullar açılmış oluyor mu?

Haftada bir gün okula gitmekle yukarıda sıraladığım beceri ve yetenekleri kazanıyorlar mı?

1.Sınıfların dışında kalan diğer tüm sınıfların öğrencileri uzaktan öğretim ile gerçek eğitimi almış oluyorlar mı?

Sizce gerçekten okullar açıldı mı?